Dagsljus Integritetspolicy

1. Inledning

Denna integritetspolicy förklarar hur Dagsljus Filmequipment AB (”Dagsljus”) med organisationsnummer 556513-4649 behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som använder våra tjänster, besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss via våra sociala medier eller våra andra kanaler.
Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Har du några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under avsnitt 5, Kontaktuppgifter.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer och IP-adress.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta tjänster och erbjudanden.

2.1 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och varifrån kommer de?

Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:
2.1.1 Uppgifter som du själv ger oss när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss, t.ex.:

 • namn, personnummer, kontaktuppgifter och betalningsinformation
 • korrespondens när du kontaktar oss (inspelningar av telefonsamtal, e-postmeddelanden, brev etc.)
 • användarinformation som du själv väljer att uppge i undersökningssyfte (t.ex. recensioner eller feedback)

2.1.3 Uppgifter som vi inhämtar från externa källor, t.ex.:

 • i samband med tecknande av kundkonto inhämtas kreditupplysning

2.2 För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse.

I vissa fall – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

Nedan följer exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för, och med stöd av vilken rättslig grund det sker.

2.2.1 Tillhandahållande av tjänsterna

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • identifiera dig som kund
 • ta betalt för de tjänster du använder (hantera fakturor och betalningar)
 • hantera och leverera tjänsterna i enlighet med ditt hyresavtal
 • avhjälpa fel och hantera klagomål eller reklamationer
 • meddela dig om förändringar i tjänsterna
 • för kreditupplysningsändamål

Rättslig grund: fullgörande av avtal

2.2.2 Förbättring av tjänsterna Vi behandlar dina personuppgifter, såsom information om hur du använt våra tjänster, för att utveckla och förbättra våra tjänster, bl.a. genom att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.3 Marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att t.ex. tillhandahålla erbjudanden, nyheter, rekommendationer och information om våra produkter och tjänster till dig via post, e-post, telefon och sms, som du efterfrågar eller som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring kan du meddela oss detta via en länk i varje utskick alternativt kontakta vår bokningsavdelning.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.4 Kommunikation med dig

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. i samband med att du kontaktar oss för frågor och för att analysera samtal, e-post och chattar för att förbättra vår kommunikation, i utbildningssyfte och för kvalitetssäkring.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.6 Skyldighet enligt lag

Vi behandlar också dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet och lagen om elektronisk kommunikation.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Som framgått ovan sker behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall med intresseavvägning som rättslig grund. Du som registrerad har rätt att på begäran ta del av den avvägning som gjorts.

2.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

 • Dina kunduppgifter sparas så länge du är kund hos. Önskar du bli borttagen som kund hos oss är du välkommen att kontakta oss via e-post privacy@dagsljus.com Bokföringsdata måste sparas enligt tillämplig lagstiftning (bokföringsdata sparas för en period om sju år utöver innevarande år).

2.4 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:
Något av bolagen inom vår egen koncern NSR Scandinavia AB, t.ex. för marknadsföringsändamål eller för utveckling av nya tjänster.

Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

2.5 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

3. Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy på https://dagsljus.com/cookie-policy/

4. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
 • Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

5. Kontaktuppgifter

Dagsljus Filmequipment AB (org.nr. 556513-4649) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy.
Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan, har du frågor eller funderingar över denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post till
privacy@dagsljus.com

6. Uppdatering av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.